top of page

Kwaliteit

Het kinderdagverblijf Time for Kids hanteert de kwaliteitseisen in wet- en regelgeving, waaronder het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Dit convenant is op landelijk niveau overeengekomen tussen de ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK)

De kwaliteitseisen hebben betrekking op het pedagogisch beleid, het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, maar ook op de

omvang van de groep, de huisvesting, de medezeggenschap van ouders, de veiligheid en gezondheid op de locaties en de kwaliteit van

het personeel. Werken aan de hand van kwaliteitseisen betekent bijvoorbeeld, dat de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd in

hun ontwikkeling gevolgd worden. De pedagogisch medewerkers zijn daar speciaal voor opgeleid.

bottom of page