top of page

 

Organisatie Time for Kids B.V. heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld en is geregistreerd bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. 

 

 Interne klachtenregeling

Waar veel mensen komen, kunnen ook klachten of co​nflicten ontstaan. Ouders staan bij Time for Kids hoog in het vaandel. Vragen, opmerkingen en klachten van ouders worden d​an ook zeer serieus genomen. Het is zaak om bij klachten of conflicten te proberen er samen met de ouders uit te komen. Wij stellen het op prijs wanneer de ouder vragen en/of klachten heeft, dit in eerste instantie rechtstreeks bespreekt met de betrokken groepsleiding. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming komen, dan kunnen de ouders zich wenden tot de eigenaresse van Time for Kids. 

Ouders moeten dit schriftelijk doen.

De ouder wordt op de hoogte gebracht dat de klacht is ontvangen en door wie deze opgepakt wordt. De klacht wordt binnen uiterlijk 3 dagen in behandeling genomen (ligt aan dag en moment van binnenkomst). Ouder wordt schriftelijk op de hoogte gehouden en ontvangt minstens 1 keer per week een mail met de voortgang van de klacht. De klacht wordt zo snel mogelijk, ligt aan de aard van de klacht, maar uiterlijk binnen zes weken afgehandeld. De ouder ontvangt een eindmail van de houder met daarin beschreven waar het om gaat, wat er besproken is en onderzocht is met hierbij de redenen daarvan. Daaruit voorvloeiend een onderbouwd oordeel en in het oordeel een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd. Vanzelfsprekend wordt er naar gestreefd om zo spoedig mogelijk tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

 

 Externe Klachtenregeling

Mocht een ouder er ook met de eigenaresse niet uit komen, dan kan de ouder zich wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang. Time for Kids is aangesloten bij deze onafhankelijke en deskundige klachtencommissie die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven. Relatienummer Time for Kids: 18757. Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 310 53 10, meer informatie over de geschillencommissie kunt u hieronder vinden.

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure

Klachtenregeling Oudercommissie

Bij klachten van de oudercommissie, betreffende zaken die te maken hebben met Time for Kids of een medewerker van Time for Kids kan men een beroep doen op de klachtenprocedure Oudercommissie van Time for Kids. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang

 

Openbaar jaarverslag

Wanneer u er de voorkeur aan geeft uw klacht direct bij de externe klachtencommissie in te dienen kunt u uiteraard de geschillencommissie ook rechtstreeks benaderen. Time for Kids registreert alle binnengekomen klachten. Jaarlijks wordt een overzicht van klachten samengesteld en een verslag opgemaakt voor interne evaluatie bij Time for Kids en tevens krijgt de oudercommissie hier ook een exemplaar van voor evaluatie.

Voor u als klant zijn er diverse mogelijkheden om met uw klacht om te gaan;

-U dient uw klacht schriftelijk in bij Mw. Slof van kindercentrum Time for Kids volgens de interne klachtenprocedure.

-U dient een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor hoeft de klacht niet eerst te worden aangemeld bij kindercentrum Time for Kids. De klachtencommissie geeft een advies naar aanleiding van uw klacht.

-Wanneer uw klacht betrekking heeft op de Algemene Voorwaarde kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen.

 

De contactgegevens Mw. Slof zijn:

Kinderdagverblijf Time for Kids

Pootlaan 80

4707JE Roosendaal

0611366380

timeforkids.roosendaal@hotmail.com

Geschillencommissie Kinderopvang

Postbus 90600 2509 LP

Den Haag

Telefoonnummer: 070-3105310

bottom of page