top of page

Infoboekje Time for Kids

Kinderopvang Time for Kids Roosendaal

Huishoudelijk reglement

 Voorwoord

Beste ouders / verzorgers,

Hartelijk welkom bij kinderdagverblijf Time for Kids. Wij waarderen het zeer dat u ons het vertrouwen geeft in de opvang

van uw kind en zullen ons uiterste best doen om u naar tevredenheid van dienst te zijn.

Met dit huishoudelijke reglement bieden wij u een praktische wegwijzer voor de tijd dat uw kind bij ons wordt opgevangen.

Het heeft betrekking op de wijze waarop wij de opvang verzorgen in het kinderdagverblijf.

De website www.timeforkidskinderdagverblijf.nl is de bron van actuele informatie over onze kinderopvang, u vindt er prijzen,

openingstijden, sluitingsdagen, nieuws over de ontwikkelingen binnen kinderopvang Time for Kids. U kunt ook altijd stukken

inzien bij het kinderdagverblijf.

Wij vertrouwen erop dat u en uw kind een plezierige tijd bij ons hebben.                   

Met vriendelijke groet,

Bianca Slof

Time for Kids Kinderdag opvang

 

Algemene informatie

Kwaliteit                                                                                           

Kinderopvang Time For kids in Roosendaal verplicht zich de opvang te verzorgen conform de richtlijnen van de GGD, de

Gemeente Roosendaal en de consumentenbond. We streven een hoge mate van kwaliteit na. Deze komt tot uiting in ons

pedagogisch beleid. We werken in het KDV uitsluitend met beroepkrachten. Kinderdagverblijf Time for Kids hanteert voor de

medewerksters de CAO kinderopvang. In ons KDV wordt jaarlijks een risico inventarisatie Veiligheid en gezondheid (RIE)

gehouden. We worden jaarlijks getoetst door de GGD aan de hand van uitgangspunten Wet Kinderopvang, de Gemeente

Roosendaal draagt zorg voor de toetsing van veiligheid en milieu.                                                                               

Proefperiode

Kinderdagverblijf Time for Kids verzorgt de opvang van kinderen van 6 weken tot 13 jaar. We zijn niet ingesteld en ingericht

op hulpverlenende situaties zoals kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking. In situaties van twijfel kan ik

(Bianca) overgaan tot plaatsing op proef voor een periode van 2 maanden. Dit wordt in de overeenkomst vastgelegd.

In deze periode wordt door ons bekeken of wij de juiste vorm van opvang kunnen bieden, die uw kind voor zijn persoonlijke

ontwikkeling nodig heeft. Na deze 2 maanden word met u geëvalueerd of wij uw kind de juiste opvang kunnen bieden.

Pedagogisch beleid

De visie van kinderopvang, zoals kinderdagverblijf Time for Kids in Roosendaal deze uitdraagt, staat

beschreven in het pedagogisch beleid. Deze visie vormt de basis van waaruit de pedagogische medewerkers in het KDV te

werk gaan. Het pedagogisch beleid staat beschreven op de website www.timeforkidskinderdagverblijf.nl en is op te vragen

aan de pedagogische medewerkers.

Oudercontacten

Voor de jonge kinderen (tot 1 jaar) wordt er gecommuniceerd met een communicatieschrift (Digitaal) waarin zowel u als de

pedagogisch medewerkster elkaar informeren over het slapen, eten, gewoontes, belevenissen en bijzonderheden van uw

kind. Heeft u behoefte aan een meer persoonlijk gesprek over uw kind, dan kunt u contact met een van ons. 

Andersom kan het ook voorkomen dat wij behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over de ontwikkeling van uw kind.

Verder nodigen wij u frequent, minstens 1 keer per jaar uit voor een oudergesprek aan de hand van de uitgevoerde

observatie van uw kind. Tijdens het brengen en het halen is er de mogelijkheid om de dagelijkse dingen te bespreken. In

het KDV word uw kind het hele jaar geobserveerd en minstens 1 keer per jaar wordt dit digitaal vastgelegd.

Klachten

Kinderdagverblijf Time for Kids hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar opvang.

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn.

Toch blijft het mensenwerk en kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent.

Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u.

Wij hebben een klachtenprocedure waar de stappen die u kunt ondernemen zijn beschreven.

Privacy

Aangezien er gewerkt wordt met privacygevoelige gegevens en (foto) materiaal, gaan wij op een vertrouwelijke manier om

met de ontvangen gegevens en deze worden niet zonder u toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Verzekering

Kinderdagverblijf Time for Kids heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle medewerkers van de

kinderopvang. Dit houdt in dat een medewerker schade berokkent, Time for Kids hier voor verzekerd is.

De verzekering heeft een beperkte dekking: hetgeen inhoudt dat pedagogisch medewerkers en kinderen uitsluitend tijdens

de openingsuren van het dagverblijf zijn verzekerd.

Op het moment dat u als ouder in het dagverblijf bent, om u kind te brengen of op te halen valt uw kind onder uw

verantwoordelijkheid. Wij achten het noodzakelijk dat uw kind voor aansprakelijkheid (Aansprakelijkheid Verzekering voor

Particulieren – AVP) verzekerd is als hij het dagverblijf bezoekt. Kinderdagverblijf Time for Kids neemt geen verantwoording

voor letsel toegebracht aan het kind door onwetendheid ten gevolge van het verzwijgen van lichamelijk of verstandelijke gebreken van

uw kind.

Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt per factuur, deze ontvangt u omstreeks de eerste van de opvangmaand met een betalingstermijn van

14 dagen. De ouder blijft de overeengekomen bijdrage volgens de plaatingsovereenkomst verschuldigd tijdens vakantie en

ziekte van het kind en wanneer het kinderdagverblijf gesloten is wegens erkende Nederlandse nationale feestdagen.

Als de ouder niet betaald heeft binnen de betalingstermijn, stuurt kinderdagverblijf Time for Kids een schriftelijke aanmaning.

De ouder wordt de gelegenheid geboden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen binnen een termijn

van 7 dagen.

Indien een tweede aanmaning nodig blijkt worden er aanmaningskosten in rekening gebracht. De ouder wordt nogmaals in

de gelegenheid gesteld tot omgaande betaling en gewaarschuwd dat bij uitblijven van betaling de plaatsingsovereenkomst

kan worden opgezegd.Hetgeen betekent dat de ouder de toegang tot de opvang zal worden ontzegd.

Wanneer betaling wederom uitblijft wordt de ouder per brief geïnformeerd over de consequenties en zal de incasso van de

verschuldigde betaling uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Indien de incassoprocedure wordt gestart,

komen incasso- en eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de ouder.

Kwijtschelding is niet mogelijk aangezien het hier om feitelijke kosten gaat.

Veranderingen in persoonlijke gegevens of omstandigheden

Bij veranderingen in uw persoonlijke gegevens of omstandigheden (zoals echtscheiding of overlijden), die voor onze

dienstverlening van belang zijn, vragen wij u deze wijziging door te geven aan de pedagogisch medewerkster.

In geval van scheiding van de ouders of eindigen van een duurzame samenleving, verplichten beiden ouders hoofdelijk

aansprakelijk te zijn voor de kosten van de kinderopvang.

Minimale afname

Uw overeenkomst heeft een minimale plaatsingsduur van 1 maand.

Minimale afname per overeenkomst is 1 dagdeel per week,

Wijziging van opvangdagen

Indien u een verandering (uitbreiding, vermindering, of wisseling) van opvangdagen / opvanguren wenst, dan kunt u dit

schriftelijk of elektronisch aanvragen bij kovnet.nl.

Schriftelijk:        Kinderopvang Time for Kids, pootlaan 80, 4707 JE, Roosendaal.

Elektronisch:    kovnet.nl

Voor de veranderingen van opvangdagen/opvanguren gelden de volgende termijnen:

- Uitbreiding van opvangdagen/ opvanguren dient u uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk of elektronisch door te geven.

- Wisseling van vaste opvangdagen/ opvanguren met behoud van hetzelfde aantal dagdelen, (bijv maandag naar

donderdag) dient u uiterlijk 1 maand van te voren schriftelijk of elektronisch door te geven.

- Vermindering van opvangdagen/ opvanguren wordt als deel beëindiging van de opvang gezien en dient u uiterlijk 1 maand

van te voren schriftelijk of elektronisch door te geven.

Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Zodra wij uw verzoek kunnen honoreren, ontvangt u

hierover bericht (schriftelijk of elektronisch). Uw verzoek van uitbreiding opvangdagen / opvanguren wordt niet in

behandeling genomen wanneer er sprake is van betalingsachterstand.

Beëindiging van de opvang

Uitschrijving vindt plaats door middel van een schriftelijke of elektronische opzegging aan Kinderopvang Time for Kids.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Wanneer u niet tijdig opzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten voor de des betreffende

maand(en) in rekening te brengen.Dit geldt ook als uw kind 4 jaar wordt.U moet zelf de opvang opzeggen.

1 maand voor het kind naar de basisschool gaat mocht u geen gebruik willen maken van de BSO.

Afmelden

U meldt uw kind voor 9.00 uur af wanneer uw kind niet komt voor de geplande opvangdag, wanneer uw kind later komt die

dag wilt u dit dan ook tijdig (voor 9.00 uur) doorgeven aan de pedagogsch medewerkster in verband met het te volgen

dagprogramma. Als u al eerder weet wanneer uw kind niet op het KDV zal zijn, willen we dat graag zo snel mogelijk weten

in verband met de personele bezetting.

Extra opvangdagen

Indien u incidenteel buiten de door u gereserveerde opvangdagen gebruik wilt maken van opvang in het KDV dan kunt u

hiervoor een extra dag(deel) of opvanguur aanvragen. Indien de kind- en personeelsplanning het toelaat, wordt uw verzoek

gehonoreerd.De kosten hiervoor worden de maand erop in rekening gebracht.

Doelstelling kinderopvang

Visie Kinderopvang

Kinderdagverblijf Time for Kids staat voor professionele opvang, zodat uw kinderen de kans krijgen om op een prettige en

verantwoordde manier hun vrije tijd door te brengen. Wij werken vanuit onze pedagogische visie waarbij respect, uitdaging

en kwaliteit centraal staat. Respect: staat o.a. voor actief naar kinderen luisteren en kinderen serieus nemen; leren samen

te spelen en samen te werken. Uitdaging: we willen een uitdagend aanbod bieden in een ruimte die de kinderen uitdaagt

om plezier te beleven, contact te maken met anderen en de eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Dit geldt zowel

voor jongens als meisjes en voor jongere en oudere kinderen.

Kwaliteit: op Kinderdagverblijf Time for Kids werken we met professionele groepsleiding die tevens als mentor een

speciaal oogje op hun kinderen houden en aanspreekpersoon zijn voor u als ouder.

Concreet betekent dit dat wij voor elk kind een balans zoeken tussen veiligheid en uitdaging. We leren ze om naar algemeen

geldende regels te gedragen.

Ons doel

Ons voornaamste doel is het creëren van een kinderopvang met een warme en gezellige sfeer met de aandacht voor ieder

individu. Verder stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling. 

Wij hanteren een vaste dagritme. De regelmaat van de dagritme geven het kind zekerheid. Per dag zullen er verschillende

activiteiten woorden aangeboden, daarnaast laten we de kinderen vrij in hun spel en fantasie. Het aanwezige spel materiaal

is verantwoord en afgestemd op de doelgroep en de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Dagindeling

Bij de baby’s wordt de dagindeling grotendeels door de klok bepaald. De tijden van slapen, eten, spelen en persoonlijke

aandacht worden aangepast aan de leeftijd van het kind en aan de gewoonten van thuis.

Voor de overige kinderen heeft de dagindeling meer structuur. Er zijn vaste tijden van eten en drinken en van een eventuele

middagslaap. Knutsel activiteiten en werken met een thema is een vast onderdeel van het dagprogramma. Daarnaast is er

tijd voor, vrij spelen,zowel binnen als buiten, creatieve activiteiten, spelletjes en gezamelijke activiteiten (zoals themafeesten).

Groepsgrootte

We hebbend de beschikking over 3 groepen. In elke groep mogen maximaal 16 kinderen worden geplaatst, dit is wel

afhankelijk van de leeftijd. De Bloemetjes, de Bijtjes en de BSO. De bijtjes en de BSO zijn nog niet altijd vol bezette groepen

en daardoor zal de buitenschoolse opvang soms binnen de groep van de Bijtjes gerealiseerd worden. 

Personele bezetting

Op de groepen is tijdens de openingstijden minimaal 1 pedagogisch medewerkster werkzaam. Het aantal pedagogisch

medewerksters is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. Onder de verantwoording van een pedagogisch

medewerkster kan ook een stagiare werkzaam zijn. In het geval van onze kleine locatie met kleine bezetting en in

bijzondere situaties worden afspraken gemaakt over een achterwachtregeling. (openen en sluiten).

Openingstijden

Het KDV is het hele jaar geopend, met uitzondering van de algemene erkende Nederlandse nationale feestdagen.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 18.00 uur

                Hele dag opvang ( 2 dagdelen) :7.30 – 18.00 uur

                Halve dag opvang (1 dagdeel) : 7.30 – 13.00 / 12.30 – 18.00 uur

Breng en haaltijden zijn tussen 7.30 – 9.00 en tussen 16.30 – 18.00 uur.

Bij halve dagopvang gelieve uw kind(erden) te brengen en te halen tussen 12.30 -13.00 uur.

 

Vervroegde of verlengde uren voor 7.30 uur en na 18.00 uur zijn in overleg mogelijk.

Wennen

Voordat uw kind geplaatst wordt in het KDV bieden wij u de gelegenheid om hem/haar een dagdeel te laten wennen.

Voorafgaand het wennen wordt er aan u uitleg gegeven over de afspraken, die nodig zijn om een grote groep kinderen

op te vangen.

Brengen en halen

Mocht het zo zijn dat u zelf niet uw kind kan brengen of ophalen dan willen wij dat graag van te voren weten.

Bij het ophalen kunnen wij u kindje niet aan een derde meegeven als we hier niet van op de hoogte zijn.

Slapen

De pedagogisch medewerksters in het kinderdagverblijf informeren u over de afspraken rondom het slapen.

Onze medewerksters mogen geen kinderen inbakeren zonder u schriftelijke toestemming.

Als uw kindje onder het jaar op zijn/haar buik slaapt willen wij hier een schriftelijke toestemming van u van hebben.

Dit ivm de mogelijke risico’s die het met zich mee brengt.

Voeding

Voordat uw kind naar het KDV gebracht wordt, dient u er voor te zorgen, dat hij/zij thuis een ontbijt genuttigd heeft.

De eerste fles kan op het KDV gegeven worden op 9.00 uur, dit ivm personeel bezetting. Na 17.00 uur worden er in principe

ook geen flesvoedingen en groentehapjes gegeven.

De poedermelk van uw kind dient u zelf te verzorgen de overige voedingen krijgen ze van het KDV.

Voedingen die uw kind krijgt op het KDV is vers fruit, broodmaaltijd, koek en sap, groentehap ( tot 12 maanden) en

eventuele tractaties bijv ijsje.

U kunt tijdens het intakegesprek en oudergesprekken aangeven wat de voedingsgewoontes zijn van uw kind, zodat wij dit

over kunnen nemen, passend binnen de broodsoort en belegkeuze die wij aanbieden.

Pesten

Kinderdagverblijf Time for kids wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden.

We gaan op respectvolle manier met elkaar om en verwachten ook van kinderen dat ze elkaar met respect benaderen.

Pesten wordt daarom niet geaccepteerd.

Verjaardag vieren

Als uw kind jarig is mag hij/zij tracteren in de groep. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde tractatie. U mag hierbij

aanwezig zijn als u dat wilt, wel verzoeken wij u dit vooraf met de pedagogisch medewerkster af te spreken.

Reserve kleding

We verzoeken u om reservekleding mee te brengen en eventuele aangepaste kledingnen/of schoenen om buiten te spelen.

Uw kind kan bijvoorbeeld een ‘ongelukje’ hebben bij het toiletgebruik of vies worden tijdens het buitenspelen.

Elk kind in het kinderdagverblijf heeft een eigen mandje waarin deze spullen bewaard worden.

Speelgoed

In het kinderdagverblijf is voldoende speelgoed aanwezig. Het speelgoed is erop gericht om uw kind te stimuleren in zijn

ontwikkeling. Uw kind mag wel een speeltje of knuffel van thuis meenemen waaraan hij/zij gehecht is. U blijft te allen tijde

zelf verantwoordelijk voor meegebracht speelgoed. Kinderopvang Time for Kids kunt u niet aansprakelijk stellen voor

beschadiging of verlies van meegebracht speelgoed.

Beleid in geval van ziekte

Wanneer een kind ziek is kunnen wij geen opvang bieden.

Een kind is ziek als:

- te ziek om aan het dagprogramma deel te nemen

- bij koorts van 38.5 C en hoger 

- bij ernstige vorm van braken en diarree.

Wering van het kind is in veel gevallen niet nodig en niet zinvol. Wij bekijken het per situatie en hanteren de richtlijnen van

het RIMV / GGD. Wanneer uw kind ziek is en niet naar de opvang komt, wilt u dit dan tijdig melden bij de pedagogisch

medewerkster. Wanneer u de melding doorgeeft, vragen wij u wat uw kind mankeert. Dit in verband met eventueel

besmetting gevaar voor anderen (bijv. rode hond, waterpokken en krentenbaard). Wij vinden het wenselijk dat in het geval

van zichtbare open blaasjes en/of uitslag deze worden afgeplakt wanneer het kind naar het kinderdagverblijf komt. Wij

vragen de ouders dit te verzorgen voordat het kind komt.Als er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf

worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld door het ophangen van een bericht in het kinderdagverblijf.

Vanzelfsprekend zijn de pedagogisch medewerkster extra alert op de hygiëne maatregelen in deze situatie.

Als een kind in het kinderdagverblijf ziek wordt, nemen wij contact op met één van de ouders en bekijken we de

mogelijkheden en maken een afspraak om het kind eventueel op te laten halen. Er worden geen paracetamol of andere

koorts verlagende middelen gegeven m.u.v. voorgeschreven medicatie van huisarts / specialist. Bij een spoedgeval gaat de

pedagogisch medewerkster met het kind naar een huisarts of ziekenhuis of laten we een ambulance komen en worden de

ouder / verzorgers zo snel mogelijk ingelicht.

Beleid inzake toedienen medicatie

Pedagogisch medewerksters van kinderopvang Time for Kids mogen alleen medicatie voorgeschreven door een huisarts

toedienen bij kinderen. Er moet dus een sticker van de apotheek/huisarts op de originele verpakking zitten.

De pedagogisch medewerksters laten de ouders een medicijnverklaring invullen en ondertekenen.

De ouders geven hierbij instructie hoe het medicijn toegediend en bewaard moet worden en leveren het medicijn in de

orginele verpakking met etiket aan.Het toedienen van medicatie door pedagogisch medewerksters beperkt zich tot

antibiotica en medicatie in pil, druppelvorm, zalf en spray. Wij verzoeken u medicijnen nooit in de tas op de gang te laten

zitten! Ouders blijven eindverantwoordelijk en zorgen voor een zorgvuldige overdracht aan de pedagogische medewerksters.

Hoofdluis

Het kan gebeuren, dat er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd. Wij verwachten dat u ons hiervan op de hoogte stelt, zodat

wij een aankondiging kunnen ophangen voor de ouders, zodat zij extra alert kunnen zijn. Wij gaan ervan uit dat u alles in z’n

werk stelt om de hoofdluis te bestrijden. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen vanuit het RIVM.

Vervoer

Wij verzoeken u tijdens het intakegesprek een vervoersovereenkomst te tekenen, zodat wij uw kind mogen vervoeren voor

het ondernemen van activiteiten en/of vervoeren in geval van een calamiteit en een bezoek aan een arts noodzakelijk is.

Roken

Binnen het kinderdagverblijf geldt een algeheel rookverbod.

Buiten het kinderdagverblijf geldt een rookverbod wanneer pedagogisch medewerksters met kinderen aan het werken zijn.

Medewerksters die roken zorgen ervoor dat de rookwaar wordt opgeruimd en verzekeren zich ervan dat peuken goed

gedoofd zijn (evt doven met zand of water).

Beveiliging

Het kinderdagverblijf is beveiligd doordat van buitenaf niet zomaar iedereen het kinderdagverblijf kan betreden.

De deuren zijn alleen van binnenuit te openen voor u als ouder/verzorger/bezoeker.

Heeft u naar aanleiding van de informatie in het huishoudelijk reglement nog vragen dan kunt u altijd contact met ons

opnemen.

bottom of page