top of page

Extra Informatie

Pedagogisch beleid

Aan de manier waarop wij de kinderen bij Time for Kids opvangen ligt een pedagogische visie ten grondslag. Deze vindt u terug in het

pedagogisch beleidsplan. Het beleidsplan schept inzicht in ons pedagogisch handelen en wordt regelmatig bijgesteld. Het pedagogisch

 

beleidsplan ligt op ons kinderdagverblijf ter inzage.

Daarnaast zijn in diverse protocollen afspraken vastgelegd die de pedagogisch medewerkers hanteren als een bepaalde situatie zich

voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:

  • Protocol ongevallen en Calamiteiten
  • Protocol zieke kinderen
  • Protocol gezondheidsrisico's

De protocollen zijn gebundeld in een protocollenmap. Op ons kinderdagverblijf ligt de map ter inzage.

GGD en brandweer

Jaarlijks voert de GGD West-Brabant een inspectie uit om te toetsen of het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen van het Convenant

Kwaliteit Kinderopvang. De inspectierapporten van de GGD liggen ter inzage op het kinderdagverblijf. Als de GGD tekortkomingen

constateert, dan wordt er een verbeterplan opgesteld.

Daarnaast inspecteert de brandweer of de locatie van Time for Kids voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Kindercentra die voldoen aan de eisen van GGD en brandweer, worden opgenomen in het lrk van erkende kindercentra (landelijk

register kinderopvang).

bottom of page