top of page

Dagindeling kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar

Tijdens de dag houden we een vast dagritme aan, deze structuur geeft de kinderen een

gevoel van veiligheid en geborgenheid. Baby’s volgen hun eigen ritme. Wanneer ze ouder

worden, sluiten ze steeds meer aan bij het groepsritme. Vanaf ongeveer één jaar volgen de

kinderen het dagritme van de groep.

Het dagritme is vast, wat betreft spelen, eten en slapen. Tijdens het fruit eten nemen we de

dag door en vertellen we de kinderen wat we gaan doen. Kinderen nodigen we uit om deel te

nemen aan een activiteit, op andere momenten volgen we het spel van de kinderen en laten

we ze onder ons toezicht lekker hun gang gaan. Vastgelegde gezamenlijke activiteiten en vrij

spelen wisselen elkaar af. 

De dag-planning stemmen we af op de kinderen die aanwezig zijn, het programma spreken

we in de ochtend even samen door met onze collega's. Soms wijken we spontaan af van het

geplande dagritme, wanneer we merken dat de kinderen behoefte hebben aan iets anders of

bij onverwachte weersomstandigheden (bijvoorbeeld sneeuw!). Het dagritme kent regelmaat

en biedt vastigheid, maar ook gezelligheid en gezamenlijkheid. Uiteraard kijken we dagelijks

naar de behoeften van de kinderen en proberen we tegemoet te komen aan wensen van

ouders. Zo zoeken we naar de juiste balans tussen het belang van het individuele kind en het

groepsbelang. In het dagprogramma hebben we ook aandacht voor de individuele verschillen

in ontwikkeling van kinderen. Sommige activiteiten doen we met de hele groep en aan andere

activiteiten neemt een gedeelte van de groep deel. Zo kunnen de oudere kinderen aan tafel

een knutsel maken, terwijl de jongere kinderen in de poppenhoek spelen.

Dagindeling Buitenschoolse opvang 

Aankomst BSO

Op de BSO aangekomen hangen de kinderen hun jas en tas aan de kapstok en gaan ze aan tafel zitten.
De kinderen krijgen dan wat lekkers (fruit, worteltjes, komkommer of een koekje) en wat drinken.
Tijdens het eet en drinkmoment kunnen de kinderen hun verhaal doen en vertellen wat ze op school
die dag gedaan hebben.

Invulling middag

BSO is vrije tijd voor de kinderen. De kinderen mogen zelf weten hoe ze de middag gaan indelen. Er worden activiteiten
aangeboden waar ze aan deel mogen nemen. Er is niets verplicht. Wel stimuleren we de kinderen om buiten te spelen
en als we besluiten om bij de speeltuin in de buurt te gaan spelen, gaan alle kinderen mee.

 • Rond 16.00-16.30 uur krijgen de kinderen nog wat lekkers en wat drinken.
 • Rond 17.00 uur gaan we rustig aan beginnen met opruimen. Kinderen kunnen ten alle tijden worden opgehaald tot
  maximaal 18.00 uur. Verlenging na 18:00 uur kan worden aangevraagd tot 19:00 uur
  ​.

  We werken bij Time for Kids met VVE stroming Uk en Puk. Wat is Uk & Puk?
  Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor

  baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het
  speelkameraadje van de kinderen.

  Thema's
  Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters.
  Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast
  worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen:
  taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.
  Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait
  het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe
  vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!
bottom of page